En oundviklig samhällsreform

När Försvarsberedningens ordförande, Björn von Sydow (S), presenterade Försvarsberedningens totalförsvarsrapport igår sade han på sitt trygga och lågmälda sätt att de förslag beredningen lägger fram innebär en samhällsreform. Det har han helt rätt i.

Invånare i detta land behöver från och med nu absorbera och organisera sig själva och samhället utifrån att Sverige ”oundvikligen blir påverkat” om en säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i vårt närområde. Risken för sådana kriser och väpnade konflikter har som bekant ökat över tid (för en kort och koncis beskrivning, läs t.ex. MUST:s årsöversikt 2016, s 17-19). Med andra ord handlar det om att i grunden göra upp med föreställningen om att Sverige alltid kan välja om vi blir indragna i en konflikt eller inte, vilket är en slags fredsskada.

Det är mot detta konstaterande som nuvarande och kommande regeringars åtgärder och engagemang ska mätas. De hot som under många år gått under begreppet ”nya hot” är inte nya längre, säger Försvarsberedningens huvudsekreterare Tommy Åkesson i ett dagsfärskt avsnitt av Försvarsmaktsrådspodden. Det är i själva verket kriget som är det nya, menar Åkesson, och syftar på att Försvarsberedningen nu skriver fram att totalförsvaret ska utformas och dimensioneras för att kunna möta väpnat angrepp mot Sverige inklusive krigshandlingar på svenskt territorium. Detta är en avgörande förändring. Försvarsberedningen skriver:

Förslagen medför att nuvarande försvarspolitiska inriktning, som gör gällande att det civila försvaret ska bygga på krisberedskapen, kompletteras med åtgärder för de specifika krav som ett krig ställer.

Ambitionsnivån höjs rejält över hela totalförsvarsfältet. Förmågan att motstå allvarliga störningar i samhällets funktionalitet under tre månader, samt krig under del av denna tid, ska vara utgångspunkten för planeringen och grunden för totalförsvarets samlade förmåga. I förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap står (4 §) att varje myndighet i sin verksamhet ska beakta totalförsvarets krav. Om beredningens förslag anammas av regeringen vet vi således vad som gäller och kostnaderna för detta är uppskattade i rapporten. Försvarsberedningen konstaterar att

den återupptagna planeringen för totalförsvaret utgår från en låg nivå.

Det är en blinkning till alla som följt de säkerhetspolitiska bedömningarna det senaste decenniet och med humor och envishet kommer man långt – kanske ända in i Finansdepartementet?

Försvarsberedningen anser att följande mål för totalförsvaret bör ersätta dagens mål för det militära försvaret respektive det civila försvaret:

Totalförsvaret ska enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet.

Beredningen skriver att planering och förberedelser för ett anfall mot Sverige pågår redan idag – vilket även Säkerhetspolisen har formulerat i tidigare årsrapporter – och tillägger naturligtvis att det inte nödvändigtvis innebär att någon stat idag har för avsikt att genomföra ett anfall på Sverige. I rapporten kan man utläsa att ett starkt svenskt totalförsvar fyller två syften: 1. Det är krigsavhållande och därmed förebyggande och ytterst fredsbevarande. 2. Det ska kunna hantera ett eventuellt krig, inklusive mycket snabba förlopp där Sverige kan vara direkt utsatt.

Det är här det blir jobbigt att tänka på nuläget. Beredningens förslag är första etappen av processen fram till nästa försvarsinriktningsbeslut (2021-2025) och det är helt upp till regeringen – nuvarande och nästa – att fatta beslut innan dess. Det kan behövas. Försvarsberedningen bedömer nämligen att

planeringen utgår från en så pass låg nivå att totalförsvaret under nuvarande försvarsinriktningsperiod inte kommer att uppnå en förmåga som är tillräcklig för att hantera de hot och utmaningar totalförsvaret ska kunna möta.

Men hjälpen då, som ska komma från ”någon”? Vi vet inte hur lång tid det tar för Sverige att – eventuellt – få internationellt militärt eller civilt stöd. Det avgörs av tillgängliga resurser, engagemang, avvägningar och politiskt beslutsfattande som vi inte rår över, i andra länder och organisationer. Försvarsberedningen lindar inte in det: Det kan ta tid. Därav skrivningen om att vi måste planera för att kunna hantera en kris under minst tre månader, som inbegriper gråzonsproblematik, och att utgångspunkten är att Sverige är i krig under en del av de tre månaderna. Beredningen specificerar sig på följande sätt:

Indirekt militärt stöd med t.ex. underrättelser inklusive luftlägesbild kan troligtvis, om nödvändiga politiska beslut fattas, ges tämligen omgående. Mer konkreta stödåtgärder tar av geografiska och andra rent praktiska orsaker längre tid. Efter nödvändiga politiska beslut tar det dagar till veckor att verkansfullt sätta in flygstridskrafter till stöd för Sverige. Marinstridskrafter tar veckor till månader och arméstridskrafter tar månader att få på plats i relevant omfattning.

Detta är en viktig skrivning som avslöjar ganska mycket av tänkt inriktning och det ska bli intressant att se i vilken mån det är spårbart in i kommande försvarsinriktningsbeslut. Det är också högst relevant att lägga den parlamentariska bedömningen i denna del vid sidan av Försvarsmaktens kommande perspektivstudie (februari) och jämföra. Hur stor samstämmighet är det i bedömningarna mellan Regeringskansliet, riksdagens partier och den militära ledningen?

 

Försvarsberedningen behandlar sektorsansvar och ledningsfrågor på många nivåer i rapporten, t.ex. vad gäller MSB:s mandat samt den regionala nivån med förslag att de 21 länen bildar ett antal större geografiska civilområden med ca 3–6 län inom varje område där en av landshövdingarna utses att, i egenskap av civilbefälhavare, hålla samman beredskapsplaneringen för civilt försvar. Beredningen anser också att den högre regionala indelningen bör motsvara militärregionerna. Jag går inte igenom alla förslag, men ett område bekymrar mig: Regeringskansliet (RK). Det är inte så väldigt många som har koll på vad som verkligen krävs för att leda och samordna RK i ett skarpt läge, ej heller jag. Försvarsberedningen vill (åter)samla samordningen av totalförsvaret till försvarsdepartementet och beredningen anser bland annat att

Regeringskansliet i sin helhet behöver ha en beredskap och förmåga att kunna förebygga och hantera både fredstida kriser, gråzonsproblematik samt krigsfara och krig.

Det låter bra, men beredningen beskriver kraven och var och en kan begripa att det är en utmaning, för att använda ett populärt uttryck, att under höjd beredskap och krig fokusera på de strategiska besluten samtidigt som regeringen inom sitt geografiska områdesansvar på nationell nivå ansvarar för koordinering av åtgärder på central nivå – med ett stort antal totalförsvarsaktörer – samtidigt som regeringen ska sköta sina övriga uppgifter vid höjd beredskap. Många av dessa uppgifter kommer aldrig kunna delegeras – ej heller till ett eventuellt mer operativt MSB.

Försvarsberedningen anser som sagt att samordningen av civilt och militärt försvar ska koncentreras till Försvarsdepartementet (Fö), men beredningen verkar vilja underlätta ovanstående utmaning för Regeringskansliet genom att Fö:s uppgifter under höjd beredskap bl.a. skulle innebära att

verka för välavvägda och koordinerade beslut som gynnar de samlade försvarsansträngningarna och som medverkar till att totalförsvaret leds med enhetlig inriktning.

Det är möjligt att man menar en stödjande roll, men man kan tolka det som att Fö ska ställa etablerade samordningsstrukturer på ända och som fackdepartement ta över ledning och samordning – med andra ord samordna hela Regeringskansliet och därmed myndigheterna –  i förlängningen hela Sverige. Det finns förträffliga personer på Fö och flera av dem skulle jag gärna gå stridspar med, men alla experter på sitt eget område får inte automatiskt ett krisoperativt mindset när skymningen faller. RK:s centrala krisledning bör enligt min mening bemannas av erfarna, operativa krishanterare som får stöd av sakkunskapen i fackdepartementen.

Till sist. Det råder en mycket stor samsyn mellan riksdagens partier om hur totalförsvaret ska byggas upp, av rapportens avvikande uppfattningar att döma. Det är naturligtvis en styrka inför kommande prioriteringar, finansiering och tryck för åtgärder. Min reflex inför sådan samsyn är dock alltid samma läskiga tanke: Tänk om vi gör fel och ingen säger något! Jag lugnar mig med att höjd motståndskraft förbättrar utgångsläget alldeles oavsett vad Sverige utsätts för. Två år har passerat sedan regeringen tog beslut om att återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret. Behovet har inte minskat, tvärt om. Men nu har vi genom Försvarsberedningens försorg ett utkast till prislapp på totalförsvaret, snart kommer Ingemar Wahlbergs ”materielutredning”och Försvarsmaktens budgetunderlag för 2019 – det lär bli stark läsning i båda underlagen – och det är val till hösten. Vad som helst kan hända, men det får inte bli en retorisk samhällsreform.

 

Uppdatering kl 2057:

Jag fick en fråga på Twitter om hur jag tolkar det faktum att alliansfriheten inte nämns i Försvarsberedningens rapport. Kanske kan det intressera ytterligare någon:

Sammanfattningsvis är man lite mindre ängslig nuförtiden när det gäller att i alla sammanhang upprepa samma säkerhetspolitiska linje. Det är bra, tycker jag.

I försvarsinriktningsbeslutet (prop. 2014/15:109) 2015 nämns enbart alliansfrihet för att klargöra att den expertutredning man var överens om skulle genomföras, inte skulle utvärdera den. En central skrivning är däremot följande:

Den svenska solidaritetsförklaringen, den nordiska solidaritetsdeklarationen och det nordiska försvarssamarbetet omfattar inga ömsesidiga militära förpliktelser och är därför ingen ersättning för de kollektiva åtaganden som finns för medlemmarna i Nato. Det nordiska samarbetet är ett komplement till, och inte en ersättning för, de existerande samarbetena inom EU och Nato. Inom Europa finns ett ömsesidigt beroende som stärker solidariteten mellan länderna. Sverige är solidariskt med andra och står inte heller ensamt inför hoten och utmaningarna.

I den nationella säkerhetsstrategin (jan 2017) står det:

Sveriges militära alliansfrihet tjänar oss väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Samtidigt fördjupas våra försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Partnerskapet med Nato är viktigt för vår säkerhet och för vår militära förmåga. Det bilaterala samarbetet med Finland men också med flera andra länder utvecklas.

I höstens regeringsförklaring dammas följande formulering av:

Vår säkerhetspolitiska linje ligger fast. Den militära alliansfriheten tjänar vårt land väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa.

I Försvarsberedningens rapport upprepas inte detta, vilket alltså är i enlighet med försvarsinriktningspropositionen från 2015. Formuleringarna om solidariteterna återvinns och beredningen skriver också att den

solidariska säkerhetspolitiken är grunden för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken. Den solidariska säkerhetspolitiken och solidaritetsförklaringen förutsätter att försvaret kan verka tillsammans med andra länder och organisationer och det ställer också krav på att kunna ge och ta emot civilt och militärt stöd.

Den som anar ett eventuellt ”smygnärmande” (för att använda ett populärt NATO-debattuttryck) bör notera de avvikande uppfattningarna i Försvarsberedningens rapport. I en avvikande uppfattning kritiserar M, L och KD regeringspartierna för att de inte vill gå med i NATO. I en annan avvikande uppfattning framför C, i lite andra ordalag, samma sak.

Min uppfattning är att det enda som är oväntat när det gäller formuleringarna om alliansfrihet etc., är att allianspartierna inte har en gemensam reservation i frågan.

 

 

 

 1. Herman Fältströmo

  Försvarsberedningen beskriver vad som ska kunna göras. Men när man kommer in på hur det ska genomföras blir det tvärnit. Beredningen pekar ut försvarsdepartementet som huvudansvarig. Konsekvenserna av detta måste bli att försvarsdepartementet tar över regeringsansvaret. Övriga departement och myndigheter lyder då under och rapporterar till försvarsdepartementet.

  De erfarenheter jag har från krisövningen med regeringen och riksdagens krigsdelegation i mitten av 1990-talet, liksom krisberedskapsutredningen och de katastrofer som inträffade i slutet av förra seklet talar ett annat språk.

  Min fallstudie av U137 händelseförlopp pekar entydigt på att det blir statsministern som kommer att leda verksamheten. Samma sak noterades vid tsunamin. Sveriges krisledning måste ledas från statsrådsberedningen. Krisledningen berör mycket mer än åtgärder inom landet. Den berör även förhållandet mellan Sverige och andra länder såväl smakmässigt som inte minst politiskt.

  Det är nog nödvändigt att pröva ledningsformerna och ompröva Den snart 400-åriga myndighetsutövningen i Sverige. I det fortsatta arbetet kommer kopplingen till det militära försvaret att tydliggöras. Mycket talar för att nuvarande överbefälhavares roll måste omprövas. De reelle överbefälhavaren är i grunden statsministern.

  Herman Fältström

 2. Lars Andreasson

  Bra skrivet. Klarsynt och beklämmande att så många politiker inte kan se Sveriges säkerhetspolitiska problem. Vi är verkligen ”fredsskadade”.

 3. Per Johannisson

  Hej! Mycket bra analys. Dock så saknar jag en del i ”motståndskraft” som är essentiell för framtiden. Genom att göra ett antagande om att Sverige behöver en minimal samhällsviktig förmåga för att kunna upprätthålla samhällets skyddsvärden och värdegrund, så måste fokus för ett framtida samhällsförsvar ligga på att skydda och säkerställa samhällsviktiga verksamheter och funktioner. Därmed så kommer de funktionsområden (11) som kategoriserar samhällsviktiga verksamheter att behöva centrala funktionsområdesföreträdare, som tillsammans ansvarar för att uppfylla samhällsviktig förmåga.
  Samhällsviktiga verksamheter måste därför ha en organisatorisk förmåga för att kunna leverera sina funktionella prestationer i tid och rum som enligt utredningen motsvarar minimal samhällsviktig förmåga i minst 3 månader. Om man betraktar alla dessa tusentals samhällsviktiga verksamheter (SVVs) i landet som en normaliserad modell av samhället i gråzonen, så måste det finnas en inbyggd resiliens i varje sådan samhällsviktig verksamhet. I Rapporten så tas NATO Baseline requirements for national resilience upp som en modell för att skapa robusthet i gråzonens olika domäner. Därmed så får samhällsförsvaret en sammantagen distribuerad roll i en SVV. I funktionsområde F6 Skydd och Säkerhet så finns militär samhällsviktig verksamhet och civil samhällsviktig verksamhet definierad med målsättning enligt ”motståndskraft” :
  Det militära försvaret ska bidra till målet för totalförsvaret genom att ha följande uppgifter:
  • försvara Sverige mot väpnat angrepp,
  • hävda Sveriges territoriella integritet samt värna suveräna rättigheter och nationella intressen i Sverige och utanför svenskt
  territorium i enlighet med internationell rätt,
  • främja vår säkerhet samt förebygga och hantera konflikter och krig genom att i fredstid genomföra operationer på vårt eget
  territorium, i närområdet samt delta i internationella fredsfrämjande insatser, samt
  • skydda samhället och dess funktionalitet genom att med befintlig förmåga och resurser bistå övriga samhället så väl i fred
  som vid höjd beredskap.
  Det civila försvaret ska bidra till målet för totalförsvaret genom att ha följande uppgifter:
  • värna civilbefolkningen,
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna,
  • upprätthålla en nödvändig försörjning,
  • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld,
  • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan,
  • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred, samt
  • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

  Slutsats: Ett framtida samhällsförsvar skall finna inbäddat i alla samhällsviktiga funktionsområden (11) och dess samhällsviktiga verksamheter (SVVs) har en grundläggande resiliens som kan utökas genom att det finns specifika SVVs, som bidrar med särskilt skydd och säkerställande av den samhällsviktiga förmågan. genom att exekvera de militära och ”civila” SVVs enligt ovanstående målsättningar.
  /Pelle

 4. sven709

  Samtidigt som regeringen är upptagen av Fridolins förbud mot matsvinn, av samtyckeslagen, av allt som statsministern anser är oacceptabelt etc. Lovar inte gott för beslutsförmågan i säkerhetspolitiken.

 5. Jonas Hultin

  Och ingenstans tycks must eller annan part ha noterat ”risk”, som ur deras perspektiv, vuxit fram med alla dem som aktivt tar avstånd från Sverige som ”sitt” land, eller för den delen väpnat motstånd. (nya medborgare och välutbildad medelklass med ideologier långt ut på vänsterkanten som är globala i sina relationer och aktiviteter) I händelse av kris kan lojaliteter lätt förskjutas eversom denna/dessa grupper inte känner sig relaterade till vare sig vapenmakt eller Stockholmsmakt occ ffa inte Natomakt. Hur skall föreslagen doktrin hantera hotet från internt motstånd som sannolikt finns och säkert är organiserat? Den bärande punkten är att det finns förakt mot ett perspektiv och en lösningsformulering som på alla sätt synes vara antiitellektuell och förankrad i militarismens vokabulär och tro på att staten finns kvar.

 6. Andreas Tydén

  Hej,
  Bra kommentarer.

  Tycker dock du missar att en fredskris kan få nog så allvarliga konsekvenser idag.

  En kris som vi förr kunde lösa med lite ansträngning, kan idag få oanade följder, pga datorisering, fjärrstyrning, elberonde och ”just in time”.

  Tex en isstorm som lamslår Göteborgsområdet och Göteborgs hamn. Än värre blir det om eldistrubutionen från Ringhals påverkas (kraftledningarna).

  Har själv upplevt I Kiruna på 90 talet, vad saltvatten I nedbörden från storm utanför Norge gav för effekter på elverket vid LKAB.
  Något som ”omöjligt” kunde inträffa…….

  Ett spel på Gudrun med dagens förutsättningar, skulle säkerligen ge en hel del ”Aha” upplevelser.
  Verkar dock som man inte ”vill” genomföra detta av någon anledning (eller gjort det och ”begravt” resultatet). Det är I alla fall intrycket jag får efter frågat några inom #svfm och MSB bl.a under HKV LÖ16.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s