Terrorismbekämpning enligt regeringen

Jag har nu läst regeringens skrivelse ”Nationellt ansvar och internationellt engagemang – En nationell strategi för att möta hotet från terrorism”.

Den lämnar ett lika intetsägande intryck som dagens debattartikel i DN.


Men kanske, på ett sätt, är det väl tur det.
Nu skriver nämligen regeringen att begreppet terrorism rymmer många fler företeelser än planering och utförande av konkreta attentat:

”Det kan handla om propaganda och spridning av våldsbudskap, insamlande av pengar och stöd till terroristnätverk eller deras familjer, indoktrinering, rekrytering till självmordsattentat, utbildning i gerillakrigföring eller bombtillverkning”.

”Indoktrinering”, omfattar det politiska partier?
”Spridning av våldsbudskap”, omfattar det vissa stycken i gamla testamentet?

Det är ganska intressant att en hel skrivelse om terrorism undviker att definiera terrorism. Det i sig öppnar för att en rad åtgärder kan användas för i stort sett vad som helst eftersom det kan rymmas inom begreppet terrorism.


I skrivelsen redovisar regeringen sin syn på utgångspunkterna för svensk terrorismbekämpning samt presenterar viktigare förslag som kommer att genomföras under mandatperioden under fyra övergripande rubriker; avvärja, förebygga, skydda mot och hantera konsekvenser av terroristverksamhet. De åtgärder som föreslås är dock inte sällan sådant som antingen redan är påbörjat eller sådant som är en del av pågående arbete.
Under rubriken ”Avvärja effektivare” aviserar regeringen följande åtgärder:
 • Regeringen kommer att uppmuntra och vid behov ge specifika uppdrag för att främja ökad myndighetssamverkan. Anm. ”Uppmuntra”?! Det är humor.
 • Ny lagstiftning om buggning och preventiva tvångsmedel har trätt i kraft från 2008.
  En utredning för översyn av polisens arbetsmetoder tillsätts.
 • För att möjliggöra bättre myndighetssamverkan med andra EU-länder presenteras en proposition om genomförande av delar av det s.k. Prümrådsbeslutet för riksdagen under 2008.
 • Sverige bidrar aktivt för att utveckla Europol och Eurojust.
 • Brottsbekämpande myndigheter föreslås ges tillgång till EU:s viseringssystem. En proposition om svenskt genomförande väntas under 2008.
 • Inom EU och bilateralt ska en dialog med andra länder föras för att utbyta erfarenheter och finna vägar till ett än bättre samarbete och stärkande av de mänskliga rättigheterna. Anm. Är detta något som regeringen avser påbörja nu? Det verkar ju lite… slappt.
 • Regeringen kommer att aktivt verka för att en överenskommelse nås om en övergripande FN-konvention mot terrorism. Anm. Och hur menar regeringen att terrorism skall definieras i en sådan konvention? Vad skall terrorism-begreppet omfatta?
 • Vidareutveckling av det straffrättsliga samarbetet eftersträvas.
 • Fortsatt dialog förs för att kunna stärka de mänskliga rättigheterna i internationella sammanhang. Anm. Är detta också något nytt?!
 • Möjligheten övervägs att återkalla svenskt medborgarskap om t.ex. felaktiga uppgifter lämnats i syfte att dölja terroristanknytning.
 • Nytt lagförslag för att införliva EU:s tredje penningtvättsdirektiv beräknas vara färdigt 2008.
 • Regeringen överväger vilka ytterligare åtgärder som krävs för att Sverige ska kunna genomföra sina åtaganden enligt FN:s säkerhets-rådsresolutioner.
Under rubriken ”Förebygga effektivare” aviserar regeringen följande åtgärder:
 • Dialog som medel för att skapa fler möjligheter för representanter för det civila samhället att ge sin syn på hotbilder och möjliga åtgärder ska utnyttjas i högre utsträckning.
 • Ett nationellt projekt för stärkande och skydd av demokratin sjösätts under mandatperioden. Anm. Jag är förtvivlat skeptisk till sådana ”nationella projekt”. Det är lönsamt för oss kommunikationskonsulter, men uppdraget är så brett och stort att det kan leda till precis hur (lite) och vad som helst.
 • Möjligheter att ge stöd till personer som vill lämna extremistiska, våldsfrämjande miljöer studeras närmare. Anm. Detta är riktigt bra!
 • Ratificering av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism förbereds.
 • En policy tas fram i samarbete med Sida för hur och i vilken utsträckning utvecklingssamarbete, inom ramen för biståndsmålet, ska kunna utgöra ett instrument för att stärka staters egen förmåga att förebygga terrorism.
 • Sverige ska även fortsättningsvis vara en viktig bidragsgivare till kapacitetshöjande insatser, framför allt inom FN och EU. Det bilaterala stödet till länder med särskilda behov ska fortsätta. Rättsäkerhets-perspektivet och respekten för de mänskliga rättigheterna ska genom-syra alla svenska insatser och stöd till rättssektorn ska fortsatt vara prioriterat. Stödformerna ska utvecklas för att därtill innefatta andra relevanta sektorer.
Under rubriken ”Skydda effektivare” aviserar regeringen följande åtgärder:
 • Pågående utredning skydd för samhällsviktiga anläggningar följs upp för anpassa skyddet till dagens säkerhetspolitiska hotbild.
 • Ökad samverkan för att förhindra att massförstörelsevapen eller relaterat material sprids via Sverige ska fortsatt genomföras.
 • Ratifikation av FN:s konvention om nukleär terrorism förbereds


Under rubriken ”Effektivare konsekvenshantering” aviserar regeringen följande åtgärder:

 • Pågående utredningar för att stärka den centrala nivåns förmåga att hantera kriser följs upp för att ytterligare stärka samverkansförmågan. Anm. Vilka pågående utredningar? Syftar man på Salomonsons utredning om krishanteringsfunktion i RK och Alltid redo! Dessa är ju avslutade sedan länge?
 • Övningar och vidareutbildning är även fortsatt en ordinarie del av verksamheten för de myndigheter som har att hantera konsekvenser av en extraordinär händelse.
 • Erfarenheter från genomförda övningar ska följas upp. Anm. Oj, kan man med att avslöja att detta inte redan görs?
 • Ett arbete för att skapa medvetande om företags och enskildas ansvar i krissituationer och om vilka de egentliga hoten är påbörjas. Anm. Kommenterar detta mer nedan.

Mitt övergripande perspektiv är att samhällets måste organiseras på ett så uthålligt och robust sätt som möjligt eftersom det innebär att man bättre kan stå emot hot och stora kriser -vad än som ligger bakom dem. Det kan vara ett terroristdåd. Men det kan också vara en meteorit, en kärnkraftsolycka eller en olycka med farligt gods (tänk bara tanken järnvägsvagn med farliga ämnen som spårar ur och går itu på Göteborgs- eller Stockholms central eller på väg genom någon stad utmed rälsen. Det sistnämnda, farliga utsläpp, lär t.ex. vara betydligt mer sannorlikt än ett terroristdåd.

Regeringen är inne på detta resonemang när de t.ex. skriver att ”
Statens primära mål på området är att skydda individer och samhällsviktiga funktioner genom att minska sårbarheten. Detta arbete måste organiseras och bedrivas så att alla sorts hot kan bemötas. Det kräver åtgärder inom i stort sett alla samhällssektorer”.

Men sedan urskiljer man som sagt terrorismen och konstaterar att ”I strävan efter att minska hoten från terrorister rör de viktigaste åtgärderna förbättrad säkerhet vid gränser, skydd av transporter och transportmedel, skydd runt viktigare infrastrukturanläggningar, förbättrade instrument för att skydda samhällsviktiga funktioner mot terrorism samt möjligheter att förhindra obehörigas tillgång till vapen eller farliga ämnen”.

Är det de viktigaste åtgärderna för att minska hotet från terrorister?

Inte så länge det finns människor beredda att spränga sig själva i luften. Och inte så länge det finns människor som är beredda att sända förståndshandikappade kvinnor att sprängas på ett torg.

Dessa individer kommer alltid att hitta en väg runt de skydd som byggs upp. Jag tror den viktigaste åtgärderna vi kan göra -lite på tvärs med detta- är dels att arbeta systematiskt för ett öppet och tolerant samhälle istället för ett slutet kontrollsamhälle med starkare och starkare ”skyddsmetoder” och dels att arbeta för ökad framtidstro och framtidsmöjligheter för unga (hemma och borta). Det minskar rekryteringsmöjlighter och direkt eller indirekt stöd, vilket i sin tur krymper den ”marknad” som utgör den luft som terrorister andas.

Nu till den sista punkten ovan om att ett arbete skall påbörjas för ”att skapa medvetande om företags och enskildas ansvar i krissituationer och om vilka de egentliga hoten är”.

Detta följs inte upp i texten och framstår därför som ganska mystiskt. Det är jättebra att trycka på enskildas ansvar (och möjligheter) i krissituationer, men vad är det för ”arbete” som skall påbörjas? Och vad menas med att skapa medvetande om vilka de egentliga hoten är? Vilka är de egentliga hoten, enligt regeringen?

Mystiskt, eller i varje fall kryptiskt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s