Kategori: MUST

Ries ryter

Utrikespolitiska institutets chef, Tomas Ries, går genom TT till storms mot Försvarsberedningens säkerhetspolitiska analys:

”- De har inte tänkt alls. Den bedömning de gjorde i december var helt undermålig och saknade helt en strategisk analys av Sveriges säkerhetspolitiska miljö”, säger han till TT.

Ries utspel är intressant på flera sätt.

1. Tomas Ries var själv inbjuden till Försvarsberedningen för att bidra med sina kunskaper om den säkerhetspolitiska situationen. Det gjorde han också, på ett givande sätt, vilket satte avtryck i beredningens rapport bland annat när det gäller just de områden Ries kritiserar beredningen för. Det handlar t.ex. om Arktis (”där alla nu bedriver en kapplöpning om områdets tillgångar”), regionala kriser (”med starka militära komponenter”) samt inte minst miljöhot (som nu Ries påstår fått beredningen att glömma bort ”de hårda geopolitiska realiteterna”).

2. Ries uttalanden om Försvarsministern är också värda att notera. Han vill uppenbarligen ha till en konflikt både med beredningen och försvarsministern:

”- ÖB har hittills varit mycket lojal, men nu har det gått långt över smärtgränsen. Försvarsministern avgick på grund av detta och i stället har vi fått en tomhylsa som bara verkställer alliansregeringens beslut utan minsta hänsyn till Sveriges försvarsbehov, det är mycket skrämmande”.

3. Slutligen är väl Ries ute på lite hal is när han instämmer med Försvarsmaktens/MUST:s analys av den säkerhetspolitiska situationen och så krasst ställer den i ett slags motsatsförhållande till Försvarsberedningens analys. Mig veterligt får inte UI/Ries ta del av MUST:s H-märkta rapporter. Han jämför väl inte analyser om han bara har läst den ena?

Spionage

MUST:s årsrapport är intressant läsning. Speciellt intressant är det att se vad som inte står.

Man kan bland annat läsa att det under året har inkommit rapporter som bekräftar att det finns ett stort intresse från främmande makt för våra kvalificerade vapensystem (sjö- och luftstridskrafter) och utvecklingsprojekt som NBF. Detta har bland annat visat sig i samband med Försvarsmaktsdagarna som genomfördes i Stockholm, Göteborg och Malmö. Under dessa dagar, skriver MUST, identifierades vid ett flertal tillfällen också representanter från främmande makt då de försökte skaffa fram underrättelser genom att ställa ett stort antal frågor till olika befattningshavare ur Försvarsmakten. Vidare försökte de vinna tillträde till utrymmen dit allmänheten inte har tillträde.

Jag undslipper mig härmed en viss lättnad över att representanter från främmande makt dyker upp just vid tillfällen då allmänheten inbjuds att titta på dessa system och uppmanas ställa frågor om dem. Att de försökte vinna tillträde till utrymmen dit allmänheten inte har tillträde är ju mer allvarligt. Men så värst hemliga kan dessa utrymmen kanske inte vara på allmän plats? Man får förmoda att Försvarsmakten inte har med sig det mest hemliga, när man visar upp sig för allmänheten.

Jag läser också om MUST:s säkerhetsprövning. Säkerhetsprövning är en sammanfattande benämning på åtgärder som skall klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas i säkerhetsskyddslagen och i övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt. Det är ju intressant bland annat mot bakgrund av de häpnadsväckande avslöjanden som har skett kring Tony Stigsson.

MUST skriver:
”Vid bedömningen av individers pålitlighet, lojalitet och sårbarhet används främst följande indikatorer:
1. Besvikelse, är individen besviken exempelvis beroende på utebliven befordran, låg lön, brist på uppskattning eller är individen kanske har en bitter personlighet?
2. Ekonomi, har individen stora skulder, spelmissbruk eller för dyrt leverne eller liknande?
3. Social misär, lever individen i social misär, med missbruk av alkohol eller stimulantia eller har en psykisk störning, eller särdrag i sin personlighet.
4. Har personen olämpliga kontakter, exempelvis med kriminella, främmande underrättelsetjänster, utomparlamentariska grupperingar eller grupperingar som vill omstörta samhället med våld.”

Jag hajar till under punkt 4: ”utomparlamentariska grupperingar”?! Ser alltså MUST kontakter med utomparlamentariska grupperingar som en indikator när det gäller individers pålitlighet? Jag blir mycket nyfiken på vilka grupperingar som anses vara särskilt skumma.

Slutligen hittade jag en rolig formulering som jag gärna citerar (min kursiv.):

”Mot bakgrund av att den s k undre världen bedöms ha viss brist på bl a automatvapen bedöms att risken för tillgrepp av bostadsförvarade vapen är fortsatt hög.”

Konsten att mäta ett liv

Statistiska centralbyrån presenterar idag statistik över livslängden i Sverige 2001-2005. Medellivslängden i riket visar sig vara 77,99 år för män och 82,41 år för kvinnor. Om man vill roa sig med jämförelser kan man t.ex. konstatera att siffrorna för Västra Götaland är 78,07 för män och 82,40 för kvinnor. Till min förvåning visar det sig att kvinnorna i Stockholm lever längre än i Västra Götaland (82,65 mot 82,40). Männen i Västra Götaland verkar däremot leva något lite längre än männen i Stockholm (78,07 mot 78,06 år).

Vid dagens Försvarsberedningsmöte fick vi föredragningar av MUST (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och FOI (Totalförsvrets forskningsinstitut). Fokus: Ryssland. Där förväntas kvinnorna leva 74,10 år och männen 60,45 år, men det varierar naturligtvis betydligt mellan regionerna. Det är för övrigt relativt stor skillnad på de föredragningar MUST och FOI ger idag och de som gavs i mitten på 90-talet. Den analys som presenteras omfattar betydligt fler, och inte sällan mer relevanta, faktorer än klassisk styrkebalansräkning. Det tackar man för.


”I Ryssland finns det två olyckor: där nere – mörkrets makt, däruppe – maktens mörker”
V.A. Giljarovskij, 1855-1935