Kategori: FRA

Var är Sten Tolgfors?

Det finns förmodligen grupper på Facebook för varenda intresse eller böjelse som går att uppbringa på denna jord. Jag har tidigare skrivit om en sådan grupp (som det till skillnad från många andra känns helt relevant att vara med i).

Nu noterar jag, i efterdyningarna av FRA-debatten, att det har bildats en grupp som heter ”Var är Sten Tolgfors? Ett experiment i övervakarövervakning”. Gruppen har i skrivande stund 659 medlemmar och presenterar sig på följande sätt:

”Om herr Tolgfors vill övervaka oss, ska väl inte vi vara sämre. Här kan du rapportera in aktuella smygobservationer av vår försvarsminister. Vad hade han för färg på slipsen när han gick till jobbet och du råkade möta honom på Drottninggatan? Vad åt han till lunch? Med vem? Tog han sallad? Råkade ditt tjuvlyssnande öra snappa upp något av konversationen? Hade han mjäll på kavajkragen? Alla är välkomna att rapportera in allt de sett, hört och luktat av vår försvarsminister. Sant eller falskt, hårdkokt empiri eller löst skvaller – allt är tillåtet eftersom onödig överskottsinformation så småningom sorteras bort genom ett mycket komplicerat (men lika hemligt) filtreringssystem konstruerat av mig själv. Folkets Radioanstalt – många halvidioter är smartare än en superdator!”

Inriktningen på inläggen får nog klassas som ironiska och/eller humoristiska. Någon vid namn Olle Burvall har t.ex. postat följande kommentar:

”Namnet Tolgfors kan tänkas komma från bygden Tolg, en socken i Småland med drygt 500 invånare. Det är möjligt att Sten Tolgfors har släktforskat och som i ett led i släktforskningen besökt Tolg. I Tolg finns en skytteförening, som med stor sannolikhet har tillgång till diverse skjutvapen. Med tanke på att bygden endast har 500 invånare är det stor risk att säkerheten är bristfällig och det finns därför en viss risk att Tolgfors har tillskansat sig diverse dödliga vapen, som möjligtvis skulle kunna användas till att kapa ett flygplan eller användas vid ett gisslantagande i Rosenbad. Helt klart en säkerhetsrisk värt att undersökas närmare.”

Försvarsministerns är i sällskap av ytterligare tre grupper som har FRA-beslutet som gemensam nämnare. De är dock av det mer allvarliga slaget.

Uttryck för humor?

Under rubriken ”Integritet i en ny tid” (vilket ju måste vara ett uttryck för stor humor dessa dagar) informerar Folkpartiet på sin hemsida om deras ”Integritetgrupp”. Det kan inte vara så värst kul, eller givande, att ingå i den gruppen efter FRA-beslutet nyligen. Läs bara hur deras uppdrag beskrivs (mina kursiv.):

”Integriteten kan hotas av såväl enskilda individer som av myndigheter. Det är staten som har huvudansvaret att skydda den enskildes integritet när den hotas – oavsett om hotet kommer ifrån någon annan individ, företag, organisation eller myndighet.

Den omfattande tekniska utvecklingen har inneburit att allt mer information om enskilda människors liv registreras, analyseras och lagras och att människors integritet kränks på exempelvis Internet. (…) Samtidigt har en rad nya inskränkningar av den enskildes integritet genomförts via lagstiftning. Mot bakgrund därav bör arbetsgruppen uppmärksamma den samlade effekten av all lagstiftning ur ett integritetsperspektiv.”

Man kan tydligen höra av sig till gruppen med sina synpunkter. Förlängt svarsdatum till den 1 augusti 2008….

Tragikomiskt.

FRA utreds?

Fredrick Federley (c) skriver följande på sin blogg idag:

”Utöver detta har regeringen själv tagit initiativ till en utredning om vad som egentligen sker på FRA och hur det står till med de uppgifter om olaglig lagring av uppgifter som vi sett i media den sista tiden.”

Och det är ju lite spännande mot bakgrund av det frågesvar som Sten Tolgfors lämnade den 11 juni som svar på Max Anderssons (mp) fråga med följande slutkläm:

”Det finns således starka skäl att tro att FRA har ägnat sig åt avlyssning vars laglighet kan ifrågasättas. Avser ministern att vidta några åtgärder för att utreda om i vilken utsträckning detta har skett?”

Hur ministerns svar löd? Jo såhär: ”Jag ser mot den bakgrunden ingen anledning att ytterligare utreda FRA:s verksamhet.”

"In God we trust. All others we monitor"

Rubriken ovan citerar ett talesätt inom amerikanska NSA (National Security Agency)

Senare idag har riksdagen bordläggningsdebatt om regeringens proposition ”En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet”. I den omdebatterade propositionen föreslås ändringar i lagen om försvarsunderrättelseverksamhet. Ändringarna innebär, menar regeringen, att mandatet för försvarsunderrättelseverksamheten anpassas från ”yttre militära hot” till ”yttre hot” och att det uttryckligen anges att verksamheten endast får avse utländska förhållanden. Vidare sägs gränsdragningen förtydligas mellan polisiär verksamhet och försvarsunderrättelseverksamhet. Det föreslås också tydligare regler avseende inriktning och rapportering av underrättelser samt att samhällets funktioner för inriktning och kontroll av försvarsunderrättelseverksamheten skall förstärkas.

Det finns naturligtvis mycket aspekter på detta. Idag nöjer jag mig med att nämna några argument som jag har funderat lite över.

Det framhålls att de kontrollinstanser som skapas tar bort risken för missbruk. Men jag tycker dels det är viktigt att diskutera det faktum att kontrollinstanserna inte minskar intrånget i privatlivet (de eliminerar inte övervakningen) och dels att det fungerar så att kontrollinstanser ofta solidariserar sig med den instans de ska kontrollera. Hur ofta säger t.ex. domstolar nej till polisens begäran om telefonavlyssning?

Det andra som ofta sägs är att man måste ta till de tekniska resurser som finns för att öka skyddet mot hot. Men jag känner starkt att man kan motivera nästan vad som helst med det argumentet, inte minst när det gäller andra brott (övervakningskameror i hemmen t.ex. eftersom det begås svåra våldsbrott i hemmen mot kvinnor). Ett demokratiskt samhälle kan inte ta till vilka metoder som helst. Inte om det är de demokratiska värdena som man vill försvara.

Just det sistnämnda kanske ändå är kärnan i det hela, i alla fall för min del. Det visar sig att det är svårare att bekämpa terrorismen än vad många kanske trodde, och då inför samhällen i Väst säkerhetsåtgärder som hade varit otänkbara före den 11 september 2001. Kriminologen Janne Flyghed kallar detta en normalisering av undantagstillståndet, en process som får entusiastiskt stöd av politiker som vill visa handlingskraft. Det öppna samhället hotas av oss själva, i kampen för att det skall få fortsätta vara öppet.

Jag har inga omedelbara svar på var gränserna bör gå för åtgärder som inskränker våra friheter, i strävan att rädda liv. Jag vet bara att debatten är väldigt viktig.